Tschechische Republik

Zasílání do ?eské republiky

Náklady spojené se zasláním v ?eské republice je na nejlep?í-trachten.de 12 eurDoba pro p?epravu v ?eské republice je obecn? 3-7 dny od obdr?ení objednávky a sou?asn? platby. Vá? balí?ek bude odeslán do poji?t?ný nejlep?í-trachten.de a vyhledávat kdykoliv prost?ednictvím sledovacího kódu. Pochopte prosím, ?e nemáme ?ádný vliv na dodávky nebo dodací lh?ty.

D?le?ité informace: V?echny zásilky do ?eské republiky jsou zpracovány spole?ností DHL.Náklady na zpáte?ní dopravy (vrací) ze zahrani?í (?eská republika), které má nést sami spot?ebitelé, a to infomation je otev?ena na nákup v podmínkách pou?ití jsou k dispozici. Dodací poplatky v ?eské republice nejsou obchodovatelné! Pokud balík není k dispozici (nesprávnou adresu, ?ádný domov, ne sbírka v balí?ku obchod?), pak si vyhrazujeme právo na p?edvídatelné k p?eprav? stejn?, proto?e slu?ba byla poskytnuta slu?bou a nejlep?ích-trachten.de musí zaplatit tyto náklady .